Производство

Потреблението на риба и рибни продукти постоянно се увеличава, като спрямо средата на миналия век е нараснало с повече от 57%. Задоволяването на нарастващите потребности се свързва с развитието на аквакултурата, тъй като естествените популации хидробионти са изтощени. Особена загриженост предизвиква състоянието на световните естествени популации есетрови риби, като в редица региони по света са въведени забрани за техния улов. В България, за опазване на есетровите риби от 2012 г. са забранени техният улов, както пренасяне и продажба на рибите и продуктите от тях. През 2016 г. забраната е удължена с още 5 години, а през 2021 г. периодът се е увеличил с още 5 години. 

Един от модерните подходи при опазване на естествените популации есетри е интродукцията им в нови ареали за промишлено отглеждане. Аквакултурните ферми на практика представляват живи генетични банки за in-vivo съхранение на генофонда на сем. Acipenseridae, в които се поддържат застрашени и изчезващи видове. Устойчивото развитие на есетровъдството може да се осъществява само чрез изграждане на модерно производство, базирано на научни постижения в областта. Ето за това нашата компания е инициатор на редица научни изследвания, за първи път в България при различни есетрови видове, отглеждани в условията на суперинтензивна технология.

Есетра ЕООД е сред лидерите в производството на хайвер „малосол“ от есетрови риби. Малосол означава, че хайверът е с ниско съдържание на сол – 2,5-5%, като това е най-качественият и търсен продукт от специалистите и ценителите му. Фирмата ни е напълно лицензирана и разполага с всички необходими разрешителни и регистрации. Предприятието за добив и преработка на хайвера разполага със система за контрол на безопасността и качеството на храните (HACCP), както и със сертификат ISO 22000. То се контролира редовно от здравните, ветеринарните власти и природозащитните органи.